Сколівська міська рада
Львівська область, Стрийський район

АЛГОРИТМ діяльності уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції щодо функції візування проектів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів

Дата: 03.04.2023 10:13
Кількість переглядів: 110

 1. МЕТА
 1. Акти державного органу/публічної інституції відповідають вимогам Закону України «Про запобігання корупції» та не містять корупціогенних факторів.
 2. Уповноважений обізнаний із тенденціями, процесами, які відбуваються в організації, де він працює, та впливає на формування її антикорупційної політики.
 3. Розробники нормативно-правових актів установи розуміють природу корупціогенних факторів та самостійно запобігають появі корупціогенних норм.

 

ІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ

 • Закон України «Про запобігання корупції»;
 • Типова інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55;
 • Типове положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції;
 • Методологія проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції, затверджена наказом Національного агентства від 18.05.2023 № 109/23;
 • Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств, організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 578/5;
 • Порядок проведення антикорупційної експертизи, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2015 № 383/5;
 • Методичні рекомендації щодо оформлення розпорядчих актів із кадрових питань у сфері державної служби, затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби від 30.08.2011 №5;
 • галузеві акти, які регулюють організацію діловодства в організації.

 

ІІІ. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ

 • Візування виконується на постійній основі.
 • Опрацювання проєкту акта має здійснюватися у межах строку, зазначеного його розробником, з метою запобігання випадкам погодження проєкту акта за замовчуванням.

 

IV. ВЗАЄМОДІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

З метою своєчасного та якісного виконання функції Уповноважений взаємодіє та здійснює обмін інформацією з іншими структурними підрозділами.

Взаємодія здійснюється відповідно до порядку проходження проєкту акта, передбаченого інструкцією з діловодства організації, та залежить від типу акта.

Уповноважений взаємодіє:

 • з питань розроблення типових маршрутів проходження документів в організації та їх обліку – з підрозділом діловодства та контролю;
 • з кадрових питань – з підрозділом управління персоналом;
 • з основної діяльності – з підрозділом, відповідальним за розроблення та видання акта;
 • з адміністративно-господарських питань – з фінансово економічним підрозділом, підрозділом матеріально технічного забезпечення тощо;
 • з питань розгляду результатів антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, проведення Міністерством юстиції України, або громадської експертизи в порядку ст. 55 Закону, – з підрозділом, відповідальним за розроблення та видання акта, юридичною службою;
 • з питань дотримання вимог ч.ч. 3, 4 ст. 21 Закону щодо громадського обговорення проєктів актів – із службою взаємодії з громадськістю, підрозділом, відповідальним за розроблення та видання акта.

З метою виконання функції уповноважений має право:

 • мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є відповідна організація, з урахуванням обмежень, встановлених законом*;
 • витребовувати від структурних підрозділів установи документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці).

 

V. ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ

КРОК 1

ВСТАНОВЛЕННЯ (НАЛАГОДЖЕННЯ) В УСТАНОВІ МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ДО ПРОЦЕСУ ВІЗУВАННЯ ПРОЄКТІВ АКТІВ

  1. Аналіз стану виконання установою вимог законодавства щодо візування проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (щодо особового складу), процедури їх підготовки та прийняття, дотримання вимог Закону.
  2.  Розроблення, за необхідності, внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, які б передбачали обов’язкове надходження до Уповноваженого:
 • Проектів актів на візування;
 • Висновків Міністерства юстиції України з результатами антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, прийнятих установою, висновків громадської антикорупційної експертизи проєктів актів – для розгляду та врахування в роботі.
  1. Ініціювання, за необхідності, забезпечення доступу Уповноваженого до системи документообігу в обсязі необхідному для здійснення системного аналізу проєктів актів з урахуванням раніше прийнятих.

 

КРОК 2

ОПРАЦЮВАННЯ ПРОЄКТУ АКТА НА НАЯВНІСТЬ/ВІДСУТНІСТЬ КОРУПЦІОГЕННИХ ФАКТОРІВ

 1. Аналіз проекту акта та додатків до нього відповідно до чек - листа.
 2. Отримання Уповноваженим від структурних підрозділів організації інформації та матеріалів, необхідних для повного аналізу проєкту акта та його візування (за необхідності).
 3. Оцінка стану врахування розробником висновків Міністерства юстиції України за результатами антикорупційної експертизи нормативно-правового акта (якщо акт у попередній редакції надсилався до Міністерства юстиції для здійснення державної реєстрації і в його державній реєстрації було відмовлено, оскільки він містить норми, що призводять або можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень).
 4. Оцінка стану врахування розробником висновків громадської антикорупційної експертизи (якщо такі висновки були надані).
 5. У разі виявлення в проєкті акта корупціогенних факторів – повідомлення про них розробника із пропозиціями можливих шляхів їх усунення на стадії опрацювання проєкта акту.
 6. Прийняття рішення щодо візування/відхилення проекту акту за наслідками його опрацювання.
 7. Облік відхилених проєктів актів із фіксацією корупціогенних факторів, які в них містяться.

КРОК 3

ПЕРЕВІРКА ДОТРИМАННЯ РОЗРОБНИКОМ ПРОЦЕДУРИ ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТУ АКТУ, ПЕРЕДБАЧЕНОЇ Ч.Ч. 3, 4 СТ. 21 ЗАКОНУ

 1.  Перевірка факту розміщення на офіційному веб сайті установи проєкту нормативно-правового акта, що передбачає надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення з дотриманням строків, визначених ч.3 ст.21 Закону (невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня його розгляду з метою прийняття).
 2. Перевірка факту узагальнення та оприлюднення розробником результатів громадського обговорення проєкту такого нормативно-правового акта.

КРОК 4

МОНІТОРИНГ ПОВНОТИ НАДХОДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ АКТІВ НА ВІЗУВАННЯ

1. Проведення періодичного (не менше 2 разів на рік) аналізу відомостей системи документообігу на наявність актів, прийнятих без погодження Уповноваженим, які підлягають обов’язковому візуванню.

2. Інформування керівника про факти виявлених порушень службової (трудової) дисципліни, ініціювання службового розслідування (дисциплінарного провадження) з цих питань.

КРОК 5

АНАЛІЗ ТА ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВІЗУВАННЯ ПРОЄКТІВ АКТІВ

1. Проведення періодичного (не менше 2 разів на рік) аналізу результатів візування проектів актів, узагальнення найбільш поширених корупціогенних факторів, які містилися в проектах актів, а також порушень вимог Закону щодо процедури їх прийняття.

2. Інформування керівника організації та структурних підрозділів про результати узагальнення, проведення навчань з питань запобігання можливим порушенням вимог Закону з цих питань.

3. Надання розробникам проєктів актів пропозицій щодо удосконалення процедур розробки актів.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора