Сколівська міська рада
Львівська область, Стрийський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Стратегія розвитку Сколівської міської територіальної громади на період до 2027 року»

Дата: 07.11.2022 11:11
Кількість переглядів: 438

Фото без опису1. Замовник СЕО та виконавець. Замовник – Сколівська міська рада, майдан Незалежності, 1, м. Сколе, Стрийський район, Львівська область, 82600.

Виконавець – Виконавчий комітет Сколівської міської ради, майдан Незалежності, 1, м. Сколе, Стрийський район, Львівська область, 82600.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку», документами державного планування є стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Стратегія розвитку Сколівської міської територіальної громади на період до 2027 року (далі - Стратегія) є документом державного планування місцевого рівня і передбачає вирішення спільних проблем і реалізації спільних завдань соціально-економічного характеру, раціонального використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та згуртованості громади.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з розвитком стратегічного планування та національної практики застосування екологічної оцінки.

Стратегію розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме:

 • Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету  Міністрів України від 05.08.2020 № 695;
 • Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років, та Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років.

Стратегічні цілі Стратегії:

 1. Згуртована громада.
 2. Комфортне середовище для мешканців і бізнесу.
 3. Розвинута туристична галузь.

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (стаття 2) регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об'єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об’єктів планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності або розглядається питання про прийняття таких рішень.

Проєкт Стратегії не містить конкретних рішень про впровадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, у тому числі щодо надання документів дозвільного характеру на провадження такої діяльності.

Стратегія визначає концептуальні стратегічні цілі і завдання перспективного розвитку Сколівської міської територіальної громади, не містить конкретних проєктів здійснення господарської діяльності і не визначає місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів.

Методологія розроблення та реалізації Стратегії передбачає розроблення Плану заходів з її реалізації, який включатиме низку технічних завдань на проєкти, серед яких можуть бути проєкти, що відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки

В ході здійснення СЕО буде оцінено ймовірні наслідки реалізації проєкту Стратегії розвитку Сколівської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації до 2025 року, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

  • клімат і мікроклімат;
  • геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси;
  • атмосферне повітря;
  • водні ресурси;
  • відходи;
  • біорізноманіття;
  • наслідки для здоров’я населення;
  • соціальне та техногенне середовище.

Під час здійснення СЕО буде оцінено ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Стратегії та Плану заходів, на здоров’я населення;

б) для територій із природоохоронним статусом:

Об’єктами природно-заповідного фонду природоохоронного призначення, що знаходяться на території громади, є Національний природний парк «Сколівські Бескиди».

Можливі наслідки для територій із природоохоронним статусом (Національний природний парк «Сколівські Бескиди»), такі як забруднення ґрунтів, поверхневих та ґрунтових вод внаслідок інтенсивної господарської діяльності будуть уточнені під час проходження СЕО. Можлива подальша евтрофікація водних об’єктів, спричинена міграцією хімічних речовин зі сільськогосподарських угідь, забруднення ґрунтів пестицидами. Вірогідна подальша фрагментація природних біотопів внаслідок сільськогосподарської діяльності. Детально вплив зазначених факторів буде вивчатись під час аналізу проєктів Стратегії.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: реалізація Стратегії та Плану заходів не чинитиме транскордонного впливу на елементи довкілля, тому відсутня потреба в оцінці транскордонних наслідків.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Базуючись на демографічних тенденціях, аналізі соціально-економічної ситуації в громаді, а також прогнозах макроекономічних впливів можна припустити наступні сценарії розвитку:

1.         Інерційний сценарій розвитку.

Інерційний сценарій розвитку громади формується за комплексу припущень, що тривалий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією: громада рухається по інерції, суспільно-економічний стан країни не сприяє розвитку.

2.         Сценарій сталого розвитку.

Сценарій сталого розвитку будується на припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує можливості в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни.

Сценарій сталого розвитку став основою для формулювання стратегічного бачення та місії Сколівської міської територіальної громади на період до 2027 року.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для проведення СЕО проєкту Стратегії буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи:

 • порівняльний аналіз показників із середніми показниками по Україні та показниками регіонів-сусідів та регіонів, що належать до однієї типології;
 • аналіз тенденцій розвитку;
 • SWOT-аналіз.

Також, будуть використані такі форми участі громадськості, як інформування, консультування, обговорення та інші.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлено використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального й економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних і інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища й безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій і об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення заходів щодо збереження й невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Також, будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля. Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку. Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених п. 2, 3 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме: Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення,  у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Орган, до якого подаються зауваження – Сколівська міська рада, майдан Незалежності, 1, м. Сколе, Стрийський район, Львівська область, 82600, е-mail: smiskrada@ukr.net

Строки подання: 15 днів з дати оприлюднення, тобто з 07.11.2022 по 22.11.2022


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора