Сколівська міська рада
Львівська область, Стрийський район

НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Дата: 14.02.2022 09:27
Кількість переглядів: 919

Фото без описуНавчання посадових осіб. Посадові особи підприємств, установ, органі­зацій, робота яких безпосередньо пов'язана з організацією безпечного ведення робіт: керів­ники, їх заступники, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу і згодом із періодичністю один раз на три роки. Вони навчаються згідно з Типовим тематичним планом і програмою навчання з питань охоро­ни праці посадових осіб, що представлений у додатку 4 до Типового положення № 15.

У свою чергу, з-поміж згаданих посадових осіб виділено такі категорії зі своїми навчаль­ними нюансами: Керівники підприємств із чисельністю по­над 1000 працівників, керівники служб охо­рони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці згаданих підприємств (крім членів комісій окремих структурних підрозділів), а також керівники об'єднань під­приємств проходять навчання з охорони пра­ці в навчальних центрах. Перевіряє їх знання комісія у складі посадових осіб Держпраці та її територіальних органів, а також представників відповідних профспілок.

Керівники підприємств чисельністю мен­ше 1000 працівників, керівники служб охо­рони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці таких підприємств (крім членів комісій окремих структурних підрозділів) проходять навчання з питань охо­рони праці в навчальних центрах або галузевих навчальних центрах. Якщо навчання відбува­лось у галузевому навчальному центрі, то знан­ня перевіряє комісія, очолювана керівником (заступником керівника) вищого органу або керівником служби охорони праці цього орга­ну, а якщо в навчальному центрі — перевіряє або комісія відповідного тероргану Держпраці за участю представників інших органів Держуправління охороною праці, або комісія, створена місце­вим органом виконавчої влади за участю відповід­них профспілок.

3. Решта посадових осіб (крім згаданих у двох по­передніх пунктах) прохо­дять навчання і перевірку знань з охорони праці без­посередньо на підприєм­стві — стосовно робіт, що входять до їх функціо­нальних обов'язків.До речі, для окремих видів закладів, установ, органів передбачено спеціальні переліки посадових осіб, на яких поширюються правила навчання із глави 5 Типового положення № 15 (відповідні переліки можна знайти в Додатку 3 до цього документа).

Навчання осіб, зайнятих на роботах із підвищеною небезпекою та на роботах із професійним добором. Для працівників, зайнятих на роботах, зазна­чених у Переліку робіт з підвищеною небезпе­кою або в Переліку робіт, де є потреба в професійному доборі, передбачено спеціальне на­вчання і перевірку знань відповідних норматив­них актів з охорони праці. Проводити його не­обхідно щороку (ч. 2 ст. 18 Закону про охорону праці, абз. 8 п. 1.4 Типового положення № 15).

Спеціальне навчання може проводитись або безпосередньо на підприємстві, або в навчаль­ному центрі (галузевому навчальному центрі).

Якщо безпосередньо на підприємстві про­ходить профпідготовка, перепідготовка чи підвищення кваліфікації, то спеціальне навчан­ня з питань охорони праці є складовою зазна­ченої професійної підготовки.

Спецнавчання на підприємстві проводять за навчальними планами та програмами, розроб­леними з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників. Такі навчальні плани і програми мають бути затверджені наказом (розпоря­дженням) роботодавця.

Після проведення спецнавчання перевірку знань проводить:

— комісія підприємства — якщо навчання проходило на підприємстві (до складу комісії можуть залучатися особи, які пройшли нав­чання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охо­рони праці);

— комісія тероргану Держпраці за участю відповідних проф­спілок — якщо навчання від­бувалось у навчальному центрі;

— комісія, очолюва­на керівником (заступ­ником керівника) вищо­го органу або керівником служби охорони праці цього органу — якщо навчання було в га­лузевому навчальному центрі.

Навчання решти працівників. Щодо решти працівників діє загальна норма зі ст. 18 Закону про охорону праці: працівники повинні проходити за рахунок роботодавця на­вчання з питань охорони праці під час прийнят­тя на роботу і в процесі роботи. А з якою саме періодичністю має відбуватись навчання — не уточнено. Тому підприємства самостійно врегу­льовують цей аспект у Положенні про навчан­ня з питань охорони праці. Перевіряє знання створена на підприємстві комісія.

Особи, які суміщують професії, проходять навчання і перевірку знань і за основними про­фесіями, і за суміщуваними.

Як відбуваються навчання і перевірка знань на підприємстві? Попередньо наведено, для яких категорій працівників навчання і перевірка знань проводяться на підприємстві. Розглянемо в деталях, як це влаштувати.

Організовують навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівники служби кадрів або інші фахівці, яким доручено таку роботу (наприклад, спеціалісти служби охорони праці).

У ході навчання проводять лекції, семінари та консультації. Навчання може відбуватися не лише традиційними методами, а й з використанням сучасних видів навчання — модульного, дистанційного тощо, з використанням аудіовізуальних засобів навчання, комп'ютерних навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів.

Перевіряє знання спеціальна комісія, про склад якої вже згадувалося. Вона вважається правомочною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб. Перевіряють знання співробітників нормативно-правових актів з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків. Конкретний перелік запитань для перевірки складають члени комісії, і затверджує керівник. Проходить перевірка у формі тестування, заліку або іспиту.

Результат перевірки оформлюють протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за формою із додатка 1 до Типового положення № 15 (зберігати цей документ потрібно не менше 5 років).

Співробітникам, які за підсумками перевірки показали задовільні результати, видаються посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (форма — у додатку 2 до Типового положення № 15). А в разі незадовільного результату працівник протягом місяця повинен пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.

Підготував страховий експерт

з охорони праці Стрийського відділення

УВД  ФССУ у Львівській області

Височанський М.М.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора