Сколівська міська рада
Львівська область, Стрийський район

Проекти рішень на 17.12.2018р.

Дата: 14.12.2018 15:55
Кількість переглядів: 620

Фото без опису

У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ХXIII- СЕСІЇ СКОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

VIІ-го ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

від «17» грудня 2018 р. № проект

м. Сколе

 

Про укладення договору оренди  нежитлового приміщення із відділом культури Сколівської РДА

Розглянувши заяву начальника відділу культури Сколівської РДА Бренич О.М. щодо укладення договору оренди нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: 82600, м. Сколе, вул. Д.Галицького,52, керуючись ст.26, ч.5 ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про оренду державного та комунального майна”,  Сколівська міська рада,-

ВИРІШИЛА:

1.Припинити дію договору оренди № 2 від 01.06.2016 року, укладеного між Сколівською міською радою та відділом культури Сколівської РДА, про що укласти додаткову угоду.

2. Укласти із  відділом культури Сколівської РДА договір оренди нежитлового приміщення I поверху загальною площею 172,57 кв.м. та підвального приміщення загальною площею  16.5 кв.м., що розташоване за адресою: 82600, м. Сколе, вул. Д.Галицького,52, терміном на 2 (два) роки для розміщення «Історико-краєзнавчого музею «Сколівщина»» в новій редакції. (Додаток 1).

3.Доручити голові Сколівської міської ради підписати договір оренди нежитлового приміщення вказаного в п.2 цього рішення.

4.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.


 Міський голова                            В.Б. Москаль

 


ДОГОВІР ОРЕНДИ

       нежитлового приміщення

м. Сколе                                                              ____      _____________2018р.

 

 

     Ми , що нижче підписалися Сколівська міська рада  в особі міського голови Москаля Володимира Богдановича, що діє на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі іменується "Орендодавець", з однієї сторони, та відділ культури Сколівської райдержадміністрації , в особі Бренич Оксани Миколаївни , що діє на підставі Закону України «Про культуру»,Положення про відділ культури Сколівської райдержадміністрації (надалі іменується "Орендар"), з іншої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона" уклали цей Договір оренди (надалі іменується "Договір") про таке:

                                1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві у строкове платне користування нежитлове приміщення‚ а Орендар зобов'язується прийняти у строкове платне користування приміщення 1 поверху, площею 172,57 кв.м. та підвального приміщення загальною площею 16.5 кв.м, відповідно до рішення сесії Сколівської міської ради______________________________________________, яке знаходиться за адресою: Львівська область м.Сколе ,вул. Д.Галицького 52 (надалі Майно).

                                        2. МЕТА ОРЕНДИ.

2.1.Майно передається в оренду з метою розміщення «Історико- краєзнавчого музею «Сколівщина»»

                                       3. Умови передачі майна.

3.1. Майно‚ що орендується‚ повинно бути передане Орендодавцем та прийняте Орендарем протягом трьох днів з моменту підписання Договору та акта приймання –передачі Майна.

                    4. ОРЕНДНА ПЛАТА ТАРОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ.

4.1. Розмір місячної орендної плати визначається на підставі п.10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу затвердженої ПКМ України №786 від 04.10.1995 року (надалі Методика) і становить без ПДВ 1 грн в рік

4.2. Нарахування ПДВ  на суму орендної плати здійснюється у порядку визначеному законодавством.

4.3. Орендна плата сплачується Орендарем не пізніше 25 числа кожного наступного місяця на розрахунковий рахунок Орендодавця.

4.4. Розмір   орендної  плати  може  бути   переглянуто   на    вимогу   однієї  із Сторін у разі зміни методики її розрахунку і змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 4.5. В суму платежів Орендаря не включається оплата за комунальні послуги. Зазначені платежі здійснюються Орендарем на підставі показників відповідних лічильників,   рахунків  постачальників.

4.6. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення  Майна за Актом прийому-передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі.

5. АМОРТИЗАЦІЙНІ  ВІДРАХУВАННЯ:

           5.1. Амортизаційні відрахування на Майно нараховуються балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення основних фондів.

5.2. Невід’ємні поліпшення (капітальний ремонт) Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району.

                                            6. Орендодавець зобов'язаний:

6.1.Забезпечувати безперешкодне використання Орендарем Майна, що орендується на умовах цього Договору;

6.2.Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

                                            7. Орендодавець має право:

7.1.Контролювати стан використання Майна  переданого в оренду за цим Договором;

7.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання;

                                          8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

 Орендар зобов'язаний:

8.1. Використовувати Майно‚ що орендується‚ виключно у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору;

8.2.Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

8.3Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати орендоване майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно  в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;.

8.4. здійснювати за власний рахунок поточний та капітальний ремонт  орендованого Майна;

8.5. Сплачувати у встановлені чинним законодавством України строки платежі за послуги з обслуговування приміщення: тепло-, водо, -газопостачання, електроенергію та ін.

8.6.Після припинення договору повернути орендоване майно орендодавцеві в належному стані. про що складаються акти приймання-передачі (повернення). Акти приймання-передачі (повернення) підписуються представниками сторін.

8.7. У разі відсутності  Орендаря  чи його небажання скласти відповідні акти, останні складаються комісією, створеною  Орендодавцем.

                                                 9. Орендар має право:

9.1 Використовувати орендоване Майно  відповідно до його призначення та умов цього Договору;

9.2.Здавати майно в суборенду  за письмовою згодою  Орендодавця;

9.3 За письмовою згодою Орендодавця проводити установлювати сигналізацію та інші системи охорони;

9.4. У разі необхідності укладати договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу;

9.5.Самостійно укладати договори на електропостачання та здійснювати розрахунки по вказаних договорах.

                                            10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.
                                                11.ДІЯ ДОГОВОРУ.

11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.

11.2. Строк цього Договору починає свій перебіг з 17.12.2018 року та закінчується 16.12.2020 року.

11.3. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін Договору у разі невиконання іншою стороною обов'язків передбачених цим Договором.

11.4. Орендодавець чи Орендар має право розірвати цей Договір письмово попередивши іншу Сторону не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.
11.5. Сторони вправі в період дії цього договору вносити в нього зміни шляхом укладення додаткової угоди.

11.6.У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення цього Договору за 1 (один) місяць до закінчення строку дії договору, Договір вважається продовженим на цей самий термін і тих самих умовах, які передбачені  цим Договором .

11.7.Реорганізація Орендодавця або перехід права власності  на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення  дії цього Договору.

11.8. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

11.8.1.закінчення строку на який було укладено та відсутність заяв  Сторін відповідно до п.11.6 цього Договору.

11.8.2.достроково за взаємною згодою.

11.9.У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох  робочих днів повертається Орендодавцю.

11.10. Майно вважається переданим з моменту підписання Сторонами акта приймання –передачі.

11.11. Цей договір укладений у двох примірниках і має однакову юридичну силу.

12. Форс-мажорні обставини

12.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

Орендодавець:

Сколівська міська рада Львівської області

82600, Львівська обл., м. Сколе,

майдан Незалежності, 1

Код ЄДРПОУ 04056262

п/р 354190050033953 в ГУДК України у

Львівській області, МФО 825014

 

Міський голова   В.Б. Москаль

_______________________

Орендар:

Відділ культури Сколівської РДА

82600, Львівська область, м. Сколе,

вул. Д.Галицького, 52

р/р 35412005001302

МФО 825014

ЗКПО 02229439 ГУДК у Львівській обл

Керівник відділу культури Сколівської РДА

 О.М. Бренич

___________________

 

 

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В ОРЕНДУ

Відповідно до договору оренди нерухомості

№___  від   “_________” _____________________ 2018 року


               Сколівська міська рада  в особі міського голови Москаля Володимира Богдановича, що діє на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі іменується "Орендодавець", з однієї сторони, та відділ культури Сколівської райдержадміністрації, в особі Бренич Оксани Миколаївни, що діє на підставі Закону України «Про культуру»,Положення про відділ культури Сколівської райдержадміністрації (надалі іменується "Орендар"), приймає у   строкове  платне   користування   нежитлове приміщення 1 поверху, загальною площею 172,57 кв.м.  та підвального приміщення загальною площею  16.5 кв.м , за адресою: 82600, Львівська обл., м. Сколе, вул. Д. Галицького,52.

            Передане приміщення перебувває у задовільному стані.

 

 

Орендодавець:

Сколівська міська рада Львівської області

82600, Львівська обл., м. Сколе,

майдан Незалежності, 1

Код ЄДРПОУ 04056262

п/р 354190050033953 в ГУДК України у

Львівській області, МФО 825014

 

Міський голова   В.Б. Москаль

_______________________

Орендар:

Відділ культури Сколівської РДА

82600, Львівська область, м. Сколе,

вул. Д.Галицького, 52

р/р 35412005001302

МФО 825014

ЗКПО 02229439 ГУДК у Львівській обл

Керівник відділу культури Сколівської РДА

 О.М. Бренич

___________________

Фото без опису

У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ХXІII- СЕСІЇ СКОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

VIІ-го ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

від «17» грудня 2018 р. № проект

м. Сколе

 

Про питання використання поліетиленових пакетів

у магазинах та точках продажу товарів

 

З метою захисту навколишнього середовища та збереження довкілля, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Сколівська міська рада,-

ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати суб'єктам господарювання сфери торгівлі і послуг пропонувати покупцям альтернативу використанню одноразових поліетиленових пакетів - біологічні полімерні чи паперові пакети, багаторазові торбини тощо.

2. Місцевим засобам масової інформації рекомендувати висвітлити інформацію про шкідливість для довкілля поліетиленових пакетів, пластикової тари та упаковки і доцільність обмеження їх використання в побуті, методи вилучення із сміттєвої маси та утилізації, а також переваги використання екобезпечних пакувальних матеріалів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію Сколівської міської ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, проблем сім'ї та молоді, соціального захисту населення 

 Міський голова

В.Б. Москаль

 

Фото без опису

У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ХXIІI- СЕСІЇ СКОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

VIІ-го ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

від «17» грудня 2018 р. № проект

м. Сколе

 

Про рекомендації щодо реалізації товарів

російського походження – країни-агресора
 

З метою уникнення ескалації напруги в суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі; задля захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої мовної русифікації, керуючись  ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Сколівська міська рада,-

ВИРІШИЛА:

  1. Рекомендувати усім суб’єктам господарювання не здійснювати реалізацію товарів російського походження – країни-агресора на території міста Сколе до моменту повного припинення окупації території України.
  2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

             Міський голова                         В.Б. Москаль

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора